Scientific publication and monographs

12. Cierniewski J., Karnieli, A., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Lewinska K., Goldberg A., Wesolowski R., Orzechowski M. (2015): Effects of Soil Surface Irregularities on the Diurnal Variation of Soil Broadband Blue-Sky Albedo. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. Vol. 8, Issue 2: 493 - 502. DOI:10.1109/JSTARS.2014.2330691.

11. Karczewska A., Lewińska K., Gałka B. (2013): Arsenic extractability and uptake by velvetgrass Holcus lanatus and ryegrass Lolium perenne in variously treated soils polluted by tailing spills. Journal of Hazardous Materials 262, pp. 1014-1021.

10. Lewińska K., Karczewska A. (2012): Influence of soil properties and phosphate addition on arsenic uptake from polluted soils by velvetgrass (Holcus lanatus). International Journal of Phytoremediation vol. 15 (1), s. 91-104.

9. Lewińska K., Karczewska A. (2011): Ocena przydatności metody DGT do określenia biodostępności arsenu i pobrania przez rośliny – na przykładzie kłosówki wełnistej (Holcus lanatus). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49/2011, s.513-520.

8. Karczewska A., Lewińska K., Agata M., Krysiak A. (2010): Soil pollution with arsenic within the allotment gardens in Złoty Stok. Zanieczyszczenie arsenem gleb ogrodów działkowych w Złotym Stoku. Ecological Chemistry and Engineering ECE seria A 2010.

7. Lewińska K., Karczewska A., Gałka B. (2009): Wpływ fosforanów na pobranie arsenu przez rośliny z gleb zanieczyszczonych związkami As (III) i As (V). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41/2009, s.121-128.

6. Karczewska A., Gałka B., Szopka K., Kabała C., Kocan K. (2009): Wpływ zróżnicowanego dawkowania biodegradowalnego EDDS na pobranie miedzi i innych pierwiastków metalicznych przez kukurydzę. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41/2009, s. 554-562.

5. Karczewska A., Gałka B., Kabała C., Szopka K., Kocan K., Dziamba K. (2009): Effects of various chelators on the uptake of Cu, Pb, Zn and Fe by maize and Indian mustard from silty loam soil polluted by the emissions from copper smelter. Fresenius Environmental Bulletin 18 (10a), s.1967-74.

4. Karczewska A., Kocan K., Tyma D., Gałka B. (2009): Effects of phosphorus and iron compounds on arsenic uptake by selected vegetable species from soils polluted with this element. Fresenius Environmental Bulletin 18 (10a), s.1975-80.

3. Karczewska A., Kabała C., Gałka B, Orłów K., Kocan K. (2008): Zmiany rozpuszczalności miedzi i ołowiu oraz ich akumulacja przez kukurydzę w doświadczeniu nad zastosowaniem indukowanej fitoekstrakcji do oczyszczania gleb zanieczyszczonych emisjami hut miedzi. Roczniki Gleboznawcze LIX, 3/4, 97-107.

2.  10. Karczewska A., Gałka B, Kocan K. (2009): A carryover effect of the chelating agents EDTA and EDDS applied to soils on the uptake of copper and iron by maize in the second year of a pot experiment. (Następczy wpływ substancji chelatujących EDTA i EDDS na pobranie Cu i Fe przez kukurydzę w 2 roku doświadczenia wazonowego. Journal of Elementology 14 (4), 693-703.

1.  Karczewska A., Spiak Z., Kabała C., Gałka B., Szopka K., Kocan K., Jezierski P. (2008): Ocena możliwości zastosowania metody wspomaganej fitoekstrakcji do rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hutnictwa miedzi. Monografia. Wyd. Zante, Wrocław, 144 str.

Notes (Conferences abstracts)

13. Lewińska K., Karczewska A. (2011): “The effects of sewage sludge application on arsenic uptake by selected plant species from polluted soils (in a pot experiment)”. Book of abstracts 9 th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE9), PHU Cyfra, Wrocław 2011, s.75

12. Lewińska K., Karczewska A, Gałka B. (2010) : The effects of various additives introduced to soil on uptake of arsenic by selected plants. Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology 2010, s. 559-562

11. Lewińska K., Karczewska A, Gałka B. (2010): The effects of various additives introduced to soil on uptake of arsenic by selected plants. Arsenic in Geosphere and Human Diseases As 2010. CRC Press 2010, s. 179-180.

10. Lewińska K., Karczewska A., Gałka B.(2009): Wpływ fosforanów na pobranie arsenu przez rośliny z gleb zanieczyszczonych związkami As (III) i As (V). VIII Międzynarodowa konferencja Naukowo- Techniczna, Warszawa-książka streszczeń, 2009, s.79-80

9. Karczewska A, Kocan K., Tyma D. (2008): Wpływ dodatku związków fosforu oraz żelaza na pobranie arsenu przez wybrane gatunki warzyw z gleb zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. W: Pierwiastki śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym. Książka streszczeń. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, s.169-170

8. Karczewska A., Gałka B., Kabała C., Szopka K., Kocan K., Dziamba K. (2008): Wpływ różnych substancji chelatujących na pobranie Cu, Pb, Zn i Fe przez kukurydzę i gorczycę sarepską z gleby ornej zanieczyszczonej emisjami hut miedzi W: Pierwiastki śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym. Książka streszczeń. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, 171-172

7. Karczewska A, Kocan K., Tyma D. (2008): Effect of Fe(II) and P application on the uptake of as by selected vegetable species from soils irrigated with As-rich water from a former gold mine. Proceedings of 2nd International Congress “Arsenic in the Environment: Arsenic From Nature to Humans”, Valencia. Abstracts.

6. Karczewska A., Gałka B., Kabała C., Szopka K., Kocan K., Dziamba K. (2008): Cu and other metals mobilization from polluted soil by various chelating agents and their uptake by maize and Indian mustard in the experiment on induced phytoextraction. Eurosoil, Wiedeń 2008. Book of Abstracts, Blum W.H., Gerzabek M.H., Vodrazka M. (red), P 148, 209

5. Karczewska A., Krysiak A., Gałka B., Kocan K., Agata M. (2008): Soil pollution with arsenic in the area of former gold and arsenic mining centre in Zloty Stok, SW Poland. Eurosoil, Wiedeń 2008, Book of Abstracts, Blum W.H., Gerzabek M.H., Vodrazka M. (red), S18.J.04, 112

4. Karczewska A, Kocan K., Bogda A. , Gałka B. (2008): Zróżnicowanie minerałów ilastych w glebach w rejonie złoża rud polimetalicznych Żeleźniak w Górach Kaczawskich. Materiały Konferencji Naukowej: Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska, Wrocław 2008 s. 64

3. Karczewska A, Kocan K., Agata M., Krysiak A. (2008): Zanieczyszczenie arsenem gleb ogrodów działkowych w Złotym Stoku - IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Toksyczne substancje w środowisku”-książka streszczeń, Kraków 2008, 39-40

2. Kocan K., Medyńska A., Karczewska A., Bogda A. (2008): Heavy metals in soils in the area influenced by poly-metallic ore deposits in the area of Żeleźniak, Kaczawskie Mts, Poland. 3rd Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment, Cluj (Rumunia),Central European Journal of occupational and environmental medicine, vol. 14, no. 1, Budapest, 2008

1. Medyńska A., Kocan K., Karczewska A., Bogda A. (2008): Arsenic and heavy metals in bottom sediments of Kaczawa watershed in surrounding of polymetallic ore deposits Zeleźniak (Kaczawskie Mts., SW Poland). 3rd Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment, Cluj (Rumunia), Central European Journal of occupational and environmental medicine, vol. 14, no. 1, Budapest, 2008


This page was visited since 2012-01-11. <font face="arial, helvetica" size="4"><b><font face="arial, helvetica" size="2"> Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> </font> <tr> <td align valign="center"> &nbsp;</tr> </table> </font></b></font>